Zapytanie otwarte do Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, w związku z konkursem Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15 dla Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.5 „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii” WRPO na lata 2014-2020 i problemami na etapie realizacji jednego z 2 projektów wybranych do dofinansowania:

  1. doniesieniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego

https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/3628,Badamy-sprawe-zakupu-wozow-strazackich-w-Wielkopolsce.html

  1. doniesieniami medialnymi potwierdzającymi dokonanie fałszerstw oraz niewywiązaniem się z obowiązku terminowej zapłaty na rzecz dostawcy sprzętu, co naraża również interesy Skarbu Państwa w zakresie zobowiązań podatkowych

https://plus.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/a/afera-osp-firma-nie-dostala-11-mln-zl-przez-strazaka,12012800

  1. 23 dniowym, tak więc nierealnym terminem dostawy od dnia zawarcia umowy wysoce specjalistycznego sprzętu pożarniczego w ramach przetargu nieograniczonego, w swoim pierwotnym założeniu łamiącym przepisy ustawy zamówień publicznych i zasady uczciwej konkurencji

http://www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/44

zwracamy się z pytaniem czy podjęli Państwo działania mające na celu wypowiedzenie umowy o dofinansowanie beneficjentowi, który w sposób oczywisty naruszył zarówno jej zapisy jak i przepisy prawa krajowego i Unii Europejskiej. Zdajemy sobie sprawę że we władzach Beneficjenta zasiada również Wicemarszałek Krzysztof Grabowski z PSL, niemniej znamy przypadki, że z powodu dużo lżejszych przewinień Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego skutecznie odbierał dotacje nie szczędząc sił i środków administracyjnych, dlatego uważamy że tym wypadku powinno dojść do wykorzystania zapisów § 19 pn. „Rozwiązanie Umowy”  lub też nałożenia 100 % korekty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Uwolnione w ramach konkursu środki powinny zasilić uczciwych beneficjentów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach konkursu

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/339/original/Zalacznik_nr_1_do_uchwaly.pdf?1478241963

Tj. dotację powinni otrzymać Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu w kwocie ok. 5,5 miliona złotych, Gmina Pobiedziska w kwocie ok. 1,9 miliona złotych, Gmina Nowy Tomyśl w  kwocie ok. 1,6 miliona złotych, Gmina i Miasto Krajenka w kwocie ok. 0,9 miliona złotych, Gmina Suchy Las w kwocie 0,9 miliona złotych, Gmina Lipka w kwocie ok. 0,9 miliona złotych, Gmina Sieraków w kwocie ok. 0,7 miliona złotych, Gmina i Miasto Witkowo w kwocie ok. 1,2 miliona złotych i częściowe dofinansowanie dla Gmina i Miasto Pyzdry.

Liczymy na szybką odpowiedź !