Z uwagi na spływające zapytania naszych członków, w niniejszym artykule pokrótce przedstawimy sytuację w jakiej znaleźliśmy się po wyborze Rybackich  LSR na terenie Wielkopolski w roku 2016. Krótkim tytułem wstępu, nasza kolejną „przygodę” z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu rozpoczęliśmy tak:  https://lgrow.pl/lgr-obra-warta-na-razie-bez-pieniedzy-z-poznania/

By rozwiać wszelkie wątpliwości w ramach oceny wniosków poprosiliśmy o dostęp do wybranych dokumentów wszystkich 3 startujących w ramach konkursu Rybackich LGD, co pozwoliło nam na poznanie rzeczywistego sposobu prowadzenia oceny wniosków i pozwoliło na wniesienie zarówno wezwania do usunięcia naruszenia prawa, a po jego odrzuceniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W tym miejscu chcemy podkreślić że nie rościmy żadnych pretensji do startujących w konkursie Rybackich LGD, mamy natomiast pretensje do ekspertów i urzędników, którzy ze znanych wyłącznie sobie powodów uniemożliwili nam   realizację zadań planowanych do realizacji w latach 2016-2022.

W ramach prowadzonej oceny można było zdobyć maksymalnie 245 punktów, w ramach 16 kategorii punktowych Stowarzyszenie LGR Obra – Warta otrzymało ich aż 226 (92,25 %), niemniej nie pozwoliło to na uzyskanie należnego wsparcia, obecnie wiemy już dlaczego, co pokażemy na poniższym przykładzie.

Jednym z modelowych przykładów jest ocena w ramach Kryterium 6.1 Doświadczenie LGD lub podmiotu wchodzącego w skład LGD, a będącego odrębnym LGD lub LGR w okresie 2007-2013, w tym:

b) wartość projektów/przedsięwzięć zrealizowanych przez LGD, a finansowanych z innych źródeł niż oś 4 PROW 2007-2013 lub oś 4 PO Ryby 2007-2013: poniżej 50 000 zł – 0 pkt od 50 000 zł do 500 000 zł – 0 albo 3 pkt powyżej 500 000 zł – 0 albo 5 pkt

Według instrukcji do wniosku o wybór LGD:

  1. Informacja nt. doświadczenia LGD lub podmiotu wchodzącego w skład LGD, a będącego odrębnym LGD lub LGR w okresie 2007-2013 w zakresie realizacji LSR – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 17 do formularza wniosku [załącznik fakultatywny].

17a. Jeżeli zrealizowane zostały projekty finansowane z innych źródeł niż PROW 2007-2013 lub PO RYBY 2007-2013, należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą ich realizację np. umowa przyznania pomocy, sprawozdanie z realizacji projektu, itp.

 

W sprawie tego kryterium stanowisko zajęło w roku 2015 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Pytanie: Odnośnie kryterium wyboru LSR nr 6b. Jaki jest czasookres brany pod uwagę podczas obliczania wartości projektów zrealizowanych przez LGD, a finansowanych z innych źródeł niż PROW 2007-2013 lub oś 4 PO RYBY 2007-2013.”

Odpowiedź: Brak jest ograniczenia, co do okresu w którym doświadczenie zostało nabyte w ramach innych niż PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013 programów w kontekście kryterium wyboru LSR nr 6.1.b. (…).”

 

W świetle powyższego dla tego kryterium ocena została przeprowadzona w sposób następujący:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta przedkłada 4 (słownie: cztery) dokumenty na kwotę 761 360,42 zł i w tej kategorii otrzymuje maksymalną liczbę punktów tj. 5. Nasze zdziwienie budzi przyznanie 3 punktów jednemu ze stowarzyszeń na podstawie załączonych 100 (słownie: stu) różnego typu dokumentów opiewających łącznie na kwotę 77 696,79 zł, co pozwoliło na zmieszczenie się w progu punktowym od 50 000 zł do 500 000 zł premiowanym właśnie 3 punktami. Wśród załączonych dokumentów odnaleźć możemy  m.in. umowę na wydanie informatora turystycznego na kwotę 26 617, 50 zł, zestawienie kosztów dla festynu  na kwotę 20 383,23 zł,  zestawienie kosztów  dla wyjazdu studyjnego na kwotę 23 556,47 zł, czy też zestawienie kosztów dla konferencji podsumowującej wdrażanie LSROR na kwotę 7 139, 59 zł.

Wśród przekazanych nam skanów dokumentów źródłowych  (częściowo zakrytych) potwierdzających realizację przez LGD  projektów/przedsięwzięć finansowanych z innych źródeł niż oś 4 PROW 2007-2013 lub oś 4 PO Ryby 2007-2013 można odnaleźć rachunek do umowy o dzieło, na którym widoczne są 2 pieczątki:

  1. Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” .
  2. Podatek VAT sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” .

Pobierz: Skan dokumentu_strona 78

Oceny 2 członków komisji były lakoniczne, sprowadzające się do krótkiego potwierdzenia w kartach oceny spełnianie warunków pozwalających na przyznanie w tej kategorii 3 punktów. Na nasze zastrzeżenia otrzymaliśmy bardzo rozbudowaną tekstowo odpowiedź (ukryto dane LGD, pogrubienia / podkreślenia pochodzą od autora tekstu):

„Weryfikując kryterium doświadczenia Lokalnej Grupy Rybackiej (XXX) wyrażonego w Informacja nt. doświadczenia wnioskodawcy lub podmiotu wchodzącego w skład wnioskodawcy a będącego odrębnym LGD lub LGR w okresie 2007-2013 (zał. nr 17) trudno podzielić stanowisko, jakie przedstawiono w wezwaniu. Po pierwsze, przedmiotowy załącznik nie wskazuje potrzeby zamieszczenia informacji określających nazwy projektów, nr umów i źródeł finansowania. Wymogu ich zamieszczenia nie przewiduje również instrukcja wypełnienia wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zawierając jedynie odniesienie do wzoru stanowiącego załącznik do formularza wniosku. Zatem zakres danych określa jedynie przedmiotowy załącznik, sprowadzając je, oprócz nazwy podmiotu i wartości liczbowych do wskazania dokumentów potwierdzających realizację przez LGD projektów /przedsięwzięć finansowanych ze środków innych niż Oś 4 PROW 2007-2013 lub Oś 4 PO RYBY 2007-2013  oraz odniesienia ich do wartości projektów zrealizowanych, podanej w kol. 6 załącznika. Z perspektywy wymagań formalnych, trudno kwestionować taki zakres wypełnień, zwłaszcza, że żadnych innych uszczegółowień przywołana instrukcja nie zawiera. Można jedynie określić w tym względzie walor szczegółowości, aczkolwiek jego miarę wyrażono zarówno w załączniku 17a, przedstawiając dokumenty; awizujące wartość projektów i przedsięwzięć zrealizowanych przez LGD oraz  dodatkowo, wykazując w rozdziale 1 LSR doświadczenie LGR (XXX), w tym również nazwy zrealizowanych projektów. Przyjmując zatem kryterium doświadczenia, którego miarą jest wartość projektów zrealizowanych przez LGD, w ocenie kryterium należne punkty słusznie przez członków komisji ds. wyboru zostały przyznane. Uwzględniono bowiem informacje zarówno wskazane w źródle danych przedmiotowego kryterium, jak i zamieszczone w innych miejscach LSR, co stanowi potwierdzenie rzetelnej oceny, o której mowa w art. 12 ust. 2 wyżej przywołanej ustawy: Po drugie, strona wzywająca, kwestionując zakres opracowania LSR dot. doświadczenia Stowarzyszenia LGR (XXX) powołuje się na poradnik dla LGD (wydanie III), wskazując, że doświadczenie winno opisywać ciągłość działalności LGD (w tym edycje podejścia Leader, w których uczestniczyła LGD) oraz wskazywać, czy LGD zamierza kontynuować swoją politykę w okresie 2014-2020, czy koncentruje się na rozwiązaniu innych niż dotychczas problemów oraz inne informacje, które niniejszy punkt winien obejmować, w tym dotychczasowe strategiczne działania LGD/LGR. Zgodnie z intencją autorów (wstęp do wydania III poradnika s. 8), korzystanie z poradnika miało na celu zunifikowanie układu poszczególnych LSR, a znajdujące się w każdej części krótkie podsumowania najważniejszych kwestii miały ilustrować zawartość poszczególnych jej rozdziałów. Dostosowanie się jednak do tych wskazówek (wprost wskazano we wstępie) nie było obowiązkowe, a jedynie stanowiło zachętę do wzięcia wskazówek pod uwagę podczas opracowania LSR, zakładając ich przydatność w przygotowaniu dokumentu. Nie można zatem wskazanych zaleceń obligatoryjnie egzekwować. Ponadto, kwestionowane przez stronę wzywającą Stowarzyszenie (XXX), wykazało w rozdziale I LSR doświadczenie, odnosząc się zarówno do perspektywy 2007-2013 – przedstawiając kierunki swojej działalności, jak i kierunki nowego okresu programowania, w którym zamierza kontynuować działania o podobnym charakterze poprzez dofinansowanie przedsięwzięć związanych z tworzeniem przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, organizacje aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracje społeczności lokalnych, promocję, jak również wsparcie aktywności gospodarczej i wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów. Trudno zatem zgodzić się z zarzutem, jaki podniesiono w wezwaniu. Zakres informacji potwierdzających doświadczenie został zilustrowany.”

W podobny sposób oceniano również inne kategorie punktowe, dlatego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta nie miało szans na otrzymanie należnego wsparcia i zostało zmuszone do wystąpienia na długotrwałą niestety drogę sądową. Niniejszym artykułem chcemy zobrazować z jakimi problemami boryka się nasze stowarzyszenie od kwietnia 2016 roku, niemniej ze swojej strony zapewniamy, że podobnie jak w poprzednich sytuacjach problemowych będziemy  walczyć do końca, będziemy walczyć nie o prywatnie pieniądze, a o środki które trafią w wysokości 16 milionów złotych do mieszkańców Regionu Obra – Warta.

Zarząd LGR Obra – Warta

Udostępnij