Zgodnie z § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 5. pkt 5.2, 5.3, 5.5, 5.6  Statutu Stowarzyszenia LGR Obra – Warta, Zarząd Stowarzyszenia LGR Obra – Warta zwołuje Walne Zebranie Członków. Posiedzenie rozpocznie się w dniu 29 czerwca 2023 roku (czwartek) o godz.18:00 w Karczmie KUŹNIAK MŁYN w Radgoszczy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3. Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

4. Wybory uzupełniające Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR Obra – Warta na kadencję 2022-2025.

5. Omówienie działań planowanych do realizacji w latach 2023.

6. Powołanie Grupy Roboczej ds. Przygotowania Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.

Zarząd LGR Obra – Warta

Udostępnij