Zgodnie z § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 5. pkt 5.3 Statutu Stowarzyszenia LGR Obra – Warta Zarząd Stowarzyszenia LGR Obra – Warta zwołuje Walne Zebranie Członków. Posiedzenie rozpocznie się w dniu 29 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 17:00 w Karczmie KUŹNIAK MŁYN w Radgoszczy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z realizacji zadań w roku 2016.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, dotyczącego roku 2016.
5. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań za rok 2016 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016.
6. Informacje Zarządu dotyczące:
a. dwuletniego rozliczenia funkcjonowania biura LGR za rok 2015, w związku z odrzuconym wnioskiem z czerwca 2015 roku o aneks do umowy.
b. działania związane z uzyskaniem środków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w związku z błędami popełnionymi na etapie oceny.
c. akcji 1 % pn. „Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym” – edycja 2016 i 2017.
d. rybackiego Programu Stypendialnego – edycja 2016.
e. funkcjonowania schroniska młodzieżowego w Pszczewie.
f. działań wdrożeniowych dla marki Kraina Obry i Warty.
7. Wybór Członków Zarządu LGR Obra – Warta na kadencję 2017-2020.
8. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej LGR Obra – Warta na kadencję 2017-2020.
9. Sprawy członkowskie.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Zarząd LGR Obra – Warta

Udostępnij