Zgodnie z § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 5. pkt 5.3 Statutu Stowarzyszenia LGR Obra – Warta Zarząd Stowarzyszenia LGR Obra – Warta zwołuje Walne Zebranie Członków. Posiedzenie rozpocznie się w dniu 21 lipca 2022 roku (czwartek) o godz. 17:00 w Karczmie KUŹNIAK MŁYN w Radgoszczy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3. Wybór Członków Zarządu LGR Obra – Warta na kadencję 2022-2025.
4. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej LGR Obra – Warta na kadencję 2022-2025.
5. Wolne wnioski i dyskusja.
6. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na realizowane obecnie zadania, w uzasadnionym przypadku termin zebrania może zostać zmieniony na dzień 28 lipca br., o czym poinformujemy najpóźniej do dnia 19 lipca br.

Zarząd LGR Obra – Warta

Udostępnij