Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac remontowych 18 pomieszczeń (ok 270 m2 powierzchni ścian) Schroniska Młodzieżowego w Pszczewie.

Warunki ramowe zamówienia:

  1. Liczba pomieszczeń: 18 i może ulec zmianie (ok 270 m2 powierzchni ścian).
  2. Zakres: drobne prace naprawcze ścian, uzupełnienie ubytków, naprawa drobnych uszkodzeń, 2 krotne malowanie farbą ścienną (ok 70 % powierzchni farbą minimum 2 klasą odporności na szorowanie). Szacunkowa powierzchnia prac remontowych: 270 m2, rozliczenie powykonawcze, obmiarowe, jednostka m2. Materiały dedykowane obiektom użyteczności publicznej.
  3. Termin wykonania usługi: 31/01/2022 r.
  4. Warunki płatności: 14 dni po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.
  5. Oferta składana elektronicznie do dnia 23/12/2021 r. na adres biuro@lgrow.pl. Oferta zawiera cenę łączną dla wskazanej powierzchni i cenę jednostkową brutto 1 m2 dla oferowanej usługi i termin realizacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia / zwiększenia zakresu usługi, ostateczny zakres zostanie ustalony w umowie.
  6. Informacja o możliwości rozszerzenia oferty: usługa transportowa (wyposażenie ruchome), prace instalacyjne (elektryczne) na podstawie odrębnego porozumienia. 
  7. Miejsce : Ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew.
  8. Gwarancja: 3 lata (minimum).
  9. Uwagi: Możliwość organizacji wizji lokalnej w pełnym reżimie sanitarnym, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wizyty.

Zarząd SLGR Obra – Warta.  

 

Udostępnij