Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta rozpoczęło badania diagnostyczne w ramach Partnerstwa Wody na obszarze powiatów Międzyrzeckiego, Międzychodzkiego, Nowotomyskiego i Wolsztyńskiego. Jednym z elementów diagnozy jest kompleksowa inwentaryzacja cieków, zbiorników wodnych i urządzeń melioracyjnych na w/w obszarze.

W związku z powyższym zapraszamy do przedstawienia oferty współpracy przez podmioty posiadające niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie opracowania raportów oddziaływania na środowisko oraz ekspertyz przyrodniczych.

Podstawą szacowania wartości oferty będzie wycena prac dla inwentaryzacji całego terenu powiatów Międzyrzeckiego, Międzychodzkiego, Nowotomyskiego i Wolsztyńskiego. Elementy składowe wyceny to: cieki, zbiorniki wodne i urządzenia melioracyjne, w tym szacowana długość rowów 5 tys. km, koszt podkładów geodezyjnych, czas trwania inwentaryzacji terenowej 3 100 r-h, opracowanie danych (część tekstowa 2 100 r-h i część graficzna 1 350 r-h), wydruk i wersja elektroniczna (.pdf) 5 kompletów * 4 powiaty, koszty pośrednie (jeśli dotyczy).

Ofertę prosimy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 23 grudnia 2021 r. na adres biuro@lgrow.pl. Dane oferty: nazwa, adres, nip, adres e-mail, nr telefonu, dane identyfikacyjne właściciela / właścicieli. W ofercie należy zawrzeć informacje o planowanym terminie wykonania usługi oraz wycenę dla pozycji cząstkowych oraz cenę oferty  brutto. Do oferty należy załączyć minimum 2 referencje poświadczające prawidłowość wykonanych wcześniej usług o wartości nie mniejszej niż 30 tys. zł.  Złożenie oferty jest równoznaczne z  akceptacją polityką dot. przetwarzania danych osobowych zamawiającego: https://lgrow.pl/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych/

Zarząd SLGR Obra – Warta

Udostępnij