Szanowni Państwo

            Zgodnie z § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 5. pkt 5.3 Statutu Stowarzyszenia LGR Obra – Warta Zarząd Stowarzyszenia LGR Obra – Warta oraz Art.10. pkt. 1a-1-e Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach zwołuje Walne Zebranie Członków. Posiedzenie rozpocznie się w dniu 29 września 2020 roku (wtorek) o godz. 17:00 w trybie elektronicznym, w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams oraz uzupełniająco komunikatorem / e-mailem.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z realizacji zadań w roku 2019.
  4. Realizacja projektów w roku 2020, omówienie założeń, źródeł finansowania zewnętrznego  i planowanych do osiągnięcia rezultatów.
  5. Wolne wnioski i dyskusja.
  6. Zakończenie obrad.

Prosimy by do dnia 24 września, do godziny 14:00 na adres biuro@lgrow.pl. przekazać informację o chęci wzięcia udziału w posiedzeniu, w przypadku osób prawnych dodatkowo wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, 25 września przekazane zostaną informacje o szczegółach organizacyjnych posiedzenia wraz z projektami uchwał.

 

Łączę wyrazy szacunku

 

(-) Bernard Dorożała

(-) Kamil Sieratowski

 

Udostępnij