Zgodnie z § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 5. pkt 5.2, 5.3, 5.5, 5.6  Statutu Stowarzyszenia LGR Obra – Warta, Zarząd Stowarzyszenia LGR Obra – Warta zwołuje Walne Zebranie Członków. Posiedzenie rozpocznie się w dniu 28 września 2022 roku (środa) o godz.18:00 w Karczmie KUŹNIAK MŁYN w Radgoszczy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3. Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

4. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR Obra – Warta na kadencję 2022-2025.

5. Omówienie działań planowanych do realizacji w latach 2022 i 2023.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Zakończenie obrad.

Zarząd LGR Obra – Warta

Udostępnij