Zgodnie z § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 5. pkt 5.3 Statutu Stowarzyszenia LGR Obra – Warta Zarząd Stowarzyszenia LGR Obra – Warta zwołuje Walne Zebranie Członków. Posiedzenie rozpocznie się w dniu 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 17:00 w Karczmie KUŹNIAK MŁYN w Radgoszczy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z realizacji zadań w roku 2018.
  4. Informacje Zarządu dotyczące: realizowanych projektów, wygranych 2 spraw sądowych, efektów działań w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Przygotowań do perspektywy finansowej UE 2021+
  5. Sprawy członkowskie.
  6. Wolne wnioski i dyskusja.
  7. Zakończenie obrad.

Zarząd LGR Obra – Warta

Wszelkie pytania proszę kierować na adres biuro@lgrow.pl.

Udostępnij