Dnia 04 lutego 2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Sierakowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Bernard Dorożała, który serdecznie powitał zebranych członków  i podziękował za przybycie. W pierwszej kolejności Zarząd Stowarzyszenia w osobie Pana Prezesa oraz Skarbnika Zarządu Pana Kamila Sieratowskiego podziękował i wyróżnił listem gratulacyjnym członków , którzy w roku 2015 włączyli się aktywnie w działalność Stowarzyszenia.  Drobne upominki zostały wręczone Panu Wacławowi Mosznińskiemu, Zygmuntowi Matuszczakowi oraz Janowi Antosiakowi.

Po tym miłym akcencie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Obecni na sali członkowie LGR wybrali Przewodniczącego Zebrania, którym jednogłośnie został Pan Kamil Sieratowski natomiast funkcję Sekretarza powierzono Pani Honoracie Środeckiej.

Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek spotkania:
1.    Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.
2.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Lokalna Strategia Rozwoju i dokumenty powiązane, opracowane w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morza” 2014 – 2020.
4.    Sprawy członkowskie.
5.    Wolne wnioski.
6.    Zakończenie obrad.

Z braku jakichkolwiek głosów z sali Przewodniczący poprosił o zatwierdzenie porządku obrad, co zebrani uczynili jednogłośnie. Następnie Pan Kamil przedstawił stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wobec złożonego 30 grudnia 2015 roku wniosku o wybór LSR, a o szczegółowe omówienie punktów uwag zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego została poproszona Pani Ewa Walkowska.
Po przestawieniu całości uwag i zmian Przewodniczący zapytał, czy ktoś z zebranych ma jakieś uwagi lub zastrzeżenia do propozycji zmian. W związku z akceptacją zebranych, przystąpiono do głosowania nad uchwałami, które stanowią załącznik niniejszego protokołu:
– uchwała nr 70 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
– uchwała nr 71 w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta,
– uchwała nr 72 w sprawie powołania nowego członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta.
W kolejnym etapie spotkania skarbnik Stowarzyszenia Kamil Sierakowski omówił temat członkostwa w naszym stowarzyszeniu, wysokość składek członkowskich z wyszczególnieniem wysokości składki dla organizacji korzystających z bezpłatnej pomocy księgowej oraz plany pracy na najbliższy okres. Wspomniał również o planowanym następnym Walnym Zebraniu Członków, którego termin przewiduje się na koniec marca 2016 r. Korzystając z okazji zabranego głosu Pan Kamil omówił również funkcjonowanie Technikum Rybackiego w Sierakowie, gdzie na dzień dzisiejszy realizowany jest program dwóch klas (I i II) z dużym naciskiem na utworzenie kolejnego oddziału na rok szkolny 2016/2017.
Przedostatnim punktem programu spotkania WZC były wolne wnioski zebranych, jednakże ze względu na ich brak, głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Bernard Dorożała, podziękował za poświęcony czas i zaprosił do udziału w planowanym marcowym zgromadzeniu.
Na tym spotkanie zakończono.

Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Według  jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. Jesteśmy przekonani, że Obrze-Warcie na pewno będzie się wiodło, ponieważ każdy z członków miał okazję spróbowania pączka nadzianego dżemem, konfiturą lub budyniem. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Adamowi Brzezińskiemu – właścicielowi PHU aBa, ul. Dworcowa 23a/1 Sieraków za uświetnienie tego dnia  i osłodzenie podniebień uczestnikom spotkania pączkami  pochodzącymi z własnej piekarni .

Bardzo dziękujemy za Państwa obecność!

 

Udostępnij