Poniżej przedstawiamy garść informacji o możliwościach pozyskania wsparcia z Unii w nowej perspektywie w zakresie wsparcia nowych przedsiębiorstw.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Działanie. 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa docelowa:
osoby młode w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 roku życia, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. (działanie 1.3. dotyczy wsparcia osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji – piecze zastępcze, specjalne ośrodki wychowawcze,domy samotnej matki itp.).

Wysokość wsparcia:
6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ok. 23 000 zł).
Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem Instytucji rynku pracy tj. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego,instytucje partnerstwa lokalnego.
W/w instytucje wybrane będą w drodze konkursowe i odpowiedzialne za prowadzenie rekrutacji, doradztwa i szkoleń. Ponadto będą oceniać biznesplany i przyznawać dotacje.

Przewidywany termin wyłonienia tych instytucji to lipiec 2016r.

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoełeczność

W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie).

Istotne są kryteria wyboru: premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:
• innowacyjne;
• przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu;
• generujące nowe miejsca pracy;
• realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju);
• ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.

Kwoty i stawki wsparcia: Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD.
Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy.

3. Forma pozadotacyjna – pożyczka

Inicjatywa skierowana przede wszystkim dla firm:
rozpoczynających działalność ( start-upy)
nie posiadających historii kredytowej
nie posiadających zabezpieczeń o wystarczqającej wartości

Z inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:
zatrudniajacy od 1-250 pracowników
mający obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro
posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą lub deklaruje chęć prowadzenia działalności gospodarczej w woj. wlkp.
nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości

Szczegóły będą znane dopiero po wyłonieniu poszczególnych pośredników finansowych z terenu województwa wielkopolskiego oraz warunkach, dostępności i w regulaminie ubiegania się o pożyczkę.

Lista pośredników finansowych, u których będzie możliwość wnioskowania o przyznanie w/w pożyczki zostanie zamieszczona na stronie internetowej (planowana informacja) przełom maja/czerwca 2016r.

(źródło informacji: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl)

Udostępnij