Zgodnie z § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 5. pkt 5.3 Statutu Stowarzyszenia LGR Obra – Warta Zarząd Stowarzyszenia LGR Obra – Warta zwołuje Walne Zebranie Członków. Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 17:00 w Karczmie KUŹNIAK MŁYN w Radgoszczy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z realizacji zadań w roku 2015.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, dotyczącego roku 2015.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działań Komitetu za rok 2015.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań za rok 2015 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015
 7. Informacje Zarządu dotyczące:
 1. trwającego rozliczenia funkcjonowania biura LGR za rok 2015, w związku z odrzuconym wnioskiem z czerwca 2015 roku o aneks do umowy.
 2. działania związane z uzyskaniem środków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w związku z błędami popełnionymi na etapie oceny.
 3. sytuacji finansowej stowarzyszenia.
 4. stanu rekrutacji do 1 klasy Technikum Rybackiego w Sierakowie na rok szkolny 2016/17.
 5. prośby do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rozważenie przejęcia Technikum Rybackiego w Sierakowie.
 6. Akcji 1 % pn. „Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym” – edycja 2016.
 7. Rybackiego Programu Stypendialnego – edycja 2016.
 8. uruchomienia od dnia 1 lipca 2016 roku portalu volmer.pl gromadzącego i udostepniającego w wersji cyfrowej materiały związane z historią, tradycją i kulturą Regionu Obra – Warta / dawnego polskiego powiatu międzyrzeckiego utworzonego w roku 1791.

8. Sprawy członkowskie.

9. Wolne wnioski i dyskusja.

1o. Zakończenie obrad.

Zarząd LGR Obra – Warta

Udostępnij