Zgodnie z § 16 ust. 5 oraz § 17 ust. 5. pkt 5.2, 5.5, 5.6  Statutu Stowarzyszenia LGR Obra – Warta, Zarząd Stowarzyszenia LGR Obra – Warta zwołuje Walne Zebranie Członków. Posiedzenie rozpocznie się w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz.18:00 w formule ONLINE (platforma zoom)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3. Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2023.

4. Omówienie działań przygotowawczych na rzecz opracowania rybackiej lokalnej strategii rozwoju i planu współpracy w Regionie Obry i Warty.

5. Informacja Grupy Roboczej ds. Przygotowania Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

6. Omówienie projektów przygotowywanych i realizowanych w 2 kwartale roku 2024.

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.

Zarząd LGR Obra – Warta

Link do spotkania zostanie przekazany w dniu zebrania o godzinie 17:00

Udostępnij