Jako jedna z Lokalnych Grup Działania aspirujących o możliwość realizacji działań w perspektywie UE 2014-2020 przewidzieliśmy wspieranie i realizowanie inicjatyw wykorzystujących naturalne uwarunkowania obszaru LSR, upatrując m.in. szansę na tworzenie wielu atrakcyjnych miejsc pracy w sektorze turystycznym, co w konsekwencji pozwoli na zapewnienie dochodów wielu rodzinom i przeciwdziałanie ucieczce młodych do dużych ośrodków miejskich. Troska o środowisko naturalne jest jednym z istotnych elementów warunkujących rozwój sektora turystycznego, dlatego z dużym niepokojem przyjęliśmy sygnały docierające z sołectw Jasieniec i Chociszewo, dotyczące  składowania odpadów w niewłaściwy sposób i w nieodpowiednich miejscach.
Obecnie rozpoznajemy sprawę, poniżej zamieszczamy przekazane nam materiały:
1. Pismo Sołtysa Jasieńca: Pobierz
2. Przekazane dokumenty: Pobierz
3. Reportaż telewizyjny TVN Uwaga: Przejdź do materiału

 

Udostępnij